Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VisagieWorkshops.nl 

1. VisagieWorkshops.nl maakt onderdeel uit van de eenmanszaak RI-Jolie Visagie & Hairstyling. Aan het hoofd staat Ria Kap. Het vestigingsadres (geen bezoekadres) is Utrechtlaan 13 te 4926 CK Lage Zwaluwe. 

Het adres van de website is www.visagieworkshops.nl
Je kunt VisagieWorkshops.nl op de volgende manieren bereiken: 

●  E-mail  : hallo@visagieworkshops.nl
●  Telefoon :  +31 (0)850470140 of +31-(0)638490803 en via WhatsApp
●  Facebook : www.facebook.com/visagieworkshops
●  Instagram : www.instragram.com/visagieworkshops/
●  Via onze Chatbot (Tawk.to)
●  Via het contactformulier op de website. 

KvK-nummer: 20147198 

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen. 

Met de begrippen wij, ons en onze bedoelen wij VisagieWorkshops.nl, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door ons aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Wij zijn de eigenaar en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

Met je, jij en jouw bedoelen wij de wederpartij. Jij bent onze klant (consument of zakelijke klant) aan wie VisagieWorkshops.nl een aanbod uitbrengt en/of met wie VisagieWorkshops.nl een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. Jij bent zelf onze cursist en/of je bent de vertegenwoordiger van een groep cursisten. Als consument ben jij de natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf. 

Jij en wij samen omschrijven wij als partijen. 

Een dag is een kalenderdag en niet een werkdag, tenzij wij uitdrukkelijk de term werkdag gebruiken. 

Met overeenkomst bedoelen wij de overeenkomst (van opdracht) tussen jou en ons. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier, per email, per contactformulier (website) en/of via WhatsApp. 

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot onze diensten en producten in de meest brede zin van het woord. 

Het herroepingsrecht is de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van veertien (14) dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop(overeenkomst) op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten en de voorbereidingen daarvan, als ook op de facturen. Ook wanneer er sprake is van een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons. 

Wij mogen de algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen klein van aard en/of van ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken. 

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden. 

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden. 

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enige wijze het recht verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

Artikel 4 Aanbod, overeenkomst en bevestiging 

Een groot deel van onze mogelijkheden tref je aan op de website. Daarnaast stellen wij workshops samen, rekening houdende met jouw wensen (maatwerk). 

Plannen wij een adviesgesprek met je in, dan is dit ter kennismaking en om jouw wensen ten aanzien van de opdracht te bespreken en om te zien of en zo ja wat VisagieWorkshops.nl voor jou kan betekenen. Een adviesgesprek is vrijblijvend en in beginsel gratis. Ons aanbod is altijd voorzien van alle benodigde informatie zodat jij precies weet waar jij voor kiest en betaalt. 

Onze offertes baseren wij op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij vragen je dan ook alle relevante informatie (over de opdracht) aan ons door te geven. 

Ons aanbod is in beginsel vrijblijvend. Mocht het aanbod toch een bepaalde geldigheidsduur hebben en/of indien er (extra) voorwaarden aan het aanbod worden verbonden, zullen wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk in/bij het aanbod vermelden. 

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. 

Met een samengestelde offerte bedoelen wij dat wij jou in één offerte een combinatie van meerdere diensten en/of producten hebben aangeboden. 

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in het aanbod dan zijn wij hier niet aan gebonden. 

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met ons sluit. 

Een overeenkomst komt tot stand: 

 • nadat jij het aanbod als ook de algemene voorwaarden schriftelijk hebt geaccepteerd en deze
  schriftelijk hebt bevestigd en;
  * jij daarbij hebt voldaan aan de eventueel gestelde voorwaarden;
  * en jij van ons een schriftelijk bevestiging hiervoor hebt ontvangen.


  Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
  Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Wij behouden daarbij de vrijheid om de overeenkomst naar eigen inzicht invulling te geven.
  Data, tijdstip(pen) en indien van toepassing locatie, worden in onderling overleg met jou en op basis van beschikbaarheid bepaald.
  Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden. De artikelen 6:76 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn uitgesloten.
  De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van de) door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.


  Artikel 6 Prijzen en betaling
  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:
  * inclusief btw;
  * exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
  * exclusief eventuele (extra) kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht.
  Wij hebben het recht onze prijzen tussentijds aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan het aanbod.
  De facturen ontvang jij uitsluitend digitaal.
  Wij hebben het recht jou om een aanbetaling te vragen. Jouw reservering is definitief nadat de (aan)betaling binnen de betalingstermijn is bijgeschreven op onze bankrekening .
  Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op het overeengekomen factuurbedrag. Het eventuele restant van het factuurbedrag dient minimaal 1 week voor aanvang van de workshop op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij wij hierover met jou uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Mocht jij niet, niet volledig of niet op tijd betalen, dan zullen wij jou hierop wijzen. Jij krijgt van ons dan nog eens een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Voldoe jij dan nog steeds niet aan jouw verplichting, ben je na het verstrijken van die veertien (14) dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. 

De door ons te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van €40,00. Over de verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd. 

Artikel 7 Herroepingsrecht 

Heb jij (consument) met ons een overeenkomst op afstand gesloten, dan heb jij de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij de overeenkomst met ons hebt gesloten. 

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen de bedenktijd aan ons kenbaar maken door een email te sturen naar hallo@visagieworkshops.nl. Hoewel wij graag de reden vernemen waarom je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, ben je niet verplicht ons die reden te geven. 

Mocht je inmiddels een (aan)betaling hebben gedaan en maak jij op correcte wijze gebruik van je herroepingsrecht, zullen wij jouw (aan)betaling op het bij ons bekende rekeningnummer terugstorten en wel binnen 10 dagen na herroeping. 

Indien de overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd en jij hiermee instemt, dan doe jij expliciet afstand van je herroepingsrecht. 

Is het herroepingsrecht uitgesloten dan zullen wij jou hier tijdig over informeren. In ieder geval voordat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt. 

Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor producten uit de Online Academy leeromgeving zodra jij gelijk toegang hebt tot de volledige inhoud ervan nadat de overeenkomst is gesloten. 

Als zakelijke klant kun jij geen beroep doen op het herroepingsrecht. 

Artikel 8 Opschorting en beëindiging van de overeenkomst 

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of per direct te beëindigen als: 

 •  jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
  * wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden
  waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
  * door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de
  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
  * als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is.
  Kunnen wij jou de opschorting of de beëindiging toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor lijden op jou te verhalen. In ieder geval geeft ons dat het recht het overeengekomen factuurbedrag in rekening te brengen bij jou
 • In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. 

Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Het is daarbij je eigen verantwoordelijkheid om binnen de beschikbare termijn gebruik te maken van datgene dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 

Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden nooit stilzwijgend verlengd. 

Artikel 9 Annuleren en Kosteloos verplaatsen 

Annuleren van de workshop door jou 

In beginsel is het niet mogelijk om een door jou gereserveerde en definitieve workshop te annuleren. Wij houden de gereserveerde datum speciaal voor jou vrij en nemen voor dat moment ook geen andere opdrachten aan. Wij hebben dan ook recht op volledige vergoeding van het totale factuurbedrag conform overeenkomst. 

Kosteloos verplaatsen 

Zijn er omstandigheden aan jouw zijde waardoor een workshop niet kan plaatsvinden op de afgesproken datum, dan neem jij zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop contact met ons op. 

Een workshop kan maximaal 1 keer worden verplaatst, op basis van en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het verplaatsen van een workshop kan kosten met zich meebrengen. Deze kosten komen voor jouw rekening. Wij zullen jou hier tijdig over informeren. 

Indien er derden aangesteld zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn wij mede afhankelijk van de beschikbaarheid van deze derden of verplaatsen mogelijk is of niet. Ook deze derde(n) kunnen extra kosten in rekening brengen voor het verplaatsen. Een derde kan echter nooit verplicht worden medewerking te verlenen aan de verplaatsing. Is de initiële derde niet beschikbaar dan hebben wij het recht een andere derde aan te trekken bij de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele meerkosten zijn voor jouw rekening. 

Wordt de workshop alsnog volledig geannuleerd, hebben wij het recht het volledige factuurbedrag zoals overeengekomen in rekening te brengen eventueel verhoogd met de extra kosten die wij voor het verplaatsen hebben moeten maken. 

Voor en tijdens de workshop 

Bij een groepsworkshop geef jij ons minimaal een (1) week voor aanvang van de workshop het definitieve aantal deelnemers door. 

Kun jij of een of meerdere van de door jou opgegeven cursisten toch niet aanwezig (kunnen) zijn tijdens een workshop geeft dat jou geen recht op enige vorm van korting of restitutie. 

Vervanging van de niet deelnemende perso(o)n(en) is wel mogelijk, mits jij dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de workshop schriftelijk aan ons kenbaar hebt gemaakt. 

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Komen jij of een of meerdere cursisten uit de groep om welke reden dan ook te laat, dan kunnen wij niet (meer) garanderen dat de workshop nog (volledig) kan plaatsvinden. Jij hebt dan in ieder geval geen recht op enige vorm van restitutie. 

Annuleren van de workshop door ons 

Is er sprake van ziekte aan onze zijde of een andere gegronde reden waardoor de workshop geen doorgang kan vinden, dan hebben wij het recht om de workshop te verplaatsen of te annuleren. Wij informeren jou hier tijdig over. Verplaatsen is mogelijk in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid. Bij annuleren storten wij storten wij jouw (aan)betaling binnen 10 dagen na de workshop datum retour op het rekeningnummer dat van jou bij ons bekend is. 

Artikel 10 Hinderclausule 

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij of de door ons aangestelde of ingehuurde derde(n), voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst geen hinder ondervinden van onder meer, bepaald (negatief) gedrag van jou en/of de andere cursisten. Als wij of de door ons ingeschakelde derde(n) ongepast, hinderlijk, (bed)driegend, vijandig of aanstootgevend gedrag ervaren, inclusief maar niet beperkt tot ongewenste seksuele avances, mondeling of lichamelijk gedrag van seksuele of anderszins ongewenste aard maar ook als de overige cursisten hinder ondervinden van bepaalde gedragingen van een of meerdere andere cursisten handelen wij als volgt: 

* Er wordt eerst een mondelinge waarschuwing gegeven aan jou en/of aan de persoon die de hinder veroorzaakt; 

* Mocht de hinder voortduren verlaat de persoon die de hinder veroorzaakt de workshop of;
* Als hier geen gehoor aan wordt gegeven en de hinder alsnog blijft voortduren beëindigen wij de werkzaamheden per direct en vertrekken we. In dit geval beschouwen wij de overeenkomst als vervuld en beëindigd.
Jij hebt geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen, noch heb jij recht op enige vorm van (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 11 Wijzigen van de overeenkomst
Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen, maar enkel na schriftelijke toestemming daartoe door ons. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op jouw betaling voor de verrichte diensten binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.


Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht en licenties
Intellectuele eigendomsrechten
Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk/creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen als ook voor gratis weggevers.
Alle rechten met betrekking tot de website en de overige bedrijfsuitingen en met betrekking tot alles wat door ons of in opdracht van ons is ontwikkeld, vervaardigd wordt of verstrekt, daaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot onze workshopprogramma’s, de volledige inhoud van onze Online Academy, software, kennisprogramma’s, video’s, de te gebruiken (workshop)materialen,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en gratis weggevers, komen ons toe. 

Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij onze werk(en) niet gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken en/of wijzigen. 

Als jij ons voorschrijft, bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat je altijd een geldige en correcte licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart ons van alle aanspraken (van derden) in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie. 

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen. Ook mogen wij het werk (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) of de naam van de opdrachtgever gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media en drukwerk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, mag jij een werk (eenmalig) gebruiken voor het overeengekomen gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan overeengekomen, beschouwen wij als inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht. Jij mag een werk ook niet overdragen aan een derde, tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen. 

Voor iedere inbreuk op een van onze intellectuele eigendomsrechten, brengen wij € 10.000 (zegge: tienduizend euro) in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. 

Licenties 

Wanneer je volledig hebt voldaan aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst verkrijg jij een niet- overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het werk conform de overeenkomst. 

Hebben wij niets bepaald over de omvang van de licentie, heb jij het recht tot éénmalig gebruik ervan, in ongewijzigde vorm. 

Licenties zijn niet overdraagbaar aan derden. Jij mag ook geen sub licenties verlenen aan derden. 

Artikel 13 Garanties 

Wij staan ervoor in dat onze diensten en (digitale) producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod/offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen dat de diensten/producten aan jouw verwachtingen zullen voldoen en/of tot een bepaald resultaat zullen leiden. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel en deze algemene voorwaarden vermeld. 

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen. 

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot gevolgschade is volledig uitgesloten. 

Elke aansprakelijkheid vervalt na zes (6) maanden vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid. 

Wij zijn niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor: 

 • jouw fouten of tekortkomingen in de informatie en/of gegevens die je ons hebt
  voorgeschreven of verstrekt; 
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
  indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen en/of nalaten; 
 • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden; 
 • fouten op tekortkoming van, door of namens ons ingeschakelde derden; 
 • bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou waar jij niet tevreden over
  bent (inspanningsverplichting!); 
 • bepaalde (tegenvallende) resultaten als gevolg van jouw handelen en/of nalaten; 
 • persoonlijk letsel van cursisten of schade, verlies of diefstal aan jouw eigendommen of die van
  overige deelnemers als gevolg van een gebeurtenis tijdens een workshop of event  bevuilde of beschadigde eigendommen van een cursist als gevolg van deelname/bezoek aan een workshop of event.
  Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag conform overeenkomst.
  Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.
  Jij bent verantwoordelijk voor alle schade die jij, al dan niet opzettelijk, veroorzaakt aan ons of onze materialen.
  Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht). 

 

Artikel 15 Overmacht 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij niet in staat ben om onze verplichtingen conform overeenkomst na te komen. 

Is er sprake van overmacht aan onze zijde, dan hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen jou hierover schriftelijk informeren. Als nakoming door overmacht langer dan twee (2) maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door een van de partijen. 

Jij hebt geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Mocht je recht hebben op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, dan zullen wij dit binnen tien (10) dagen overmaken op het rekeningnummer van jou dat bij ons bekend is. Wij hebben in ieder geval altijd het recht op vergoeding van hetgeen wij reeds hebben uitgevoerd conform overeenkomst. 

Artikel 16 Geheimhouding 

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht. 

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij. 

Artikel 17 Privacy beleid 

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun je lezen in het privacy beleid op de website. 

 

Artikel 18 Parkeer- en reiskosten 

Jouw eventuele reis- en parkeerkosten zijn voor jouw eigen rekening. 

Tenzij anders overeengekomen, hanteren wij steeds de door de rijksoverheid in dat jaar vastgestelde kilometervergoeding. Daarnaast hebben we het recht om eventuele parkeerkosten en reistijd die wij maken tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan jou door te berekenen. 

 

Artikel 19 Vergunning 

Mocht er sprake zijn van een vergunningsplicht aan jouw zijde, ben jij volledig zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag ervan en ook voor de eventuele gevolgen bij het ontbreken van de noodzakelijke vergunning(en). 

Artikel 20 Klachten & Geschillen 

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden we dat natuurlijk spijtig. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek (in de overeenkomst) hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Wij vragen jou om jouw klacht volledig en duidelijk te omschrijven. 

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons een schriftelijke reactie. 

Jij geeft ons daarbij in ieder geval vier (4) weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken, ontstaat een geschil. 

Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar VisagieWorkshops.nl gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt. 

We use cookies for functioning and improving our website.

Cookie settings

We use cookies to analyse and improve our website, and we use them for marketing to make sure you will see relevant content. Not allowing cookies can influence your user experience.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functional cookies make sure our website works good and are always activated. All to present a good working website to you.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.